VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE

Učiteljski zbor Osnovne šole Mengeš je v avgustu 2008 naredil vizijo Osnovne šole Mengeš za dobo treh do petih let. Skupaj z učenci, starši in okoljem si bomo prizadevali za uresničitev zastavljenih ciljev in razvijanje vrednot, za katere učiteljski zbor meni, da so najpomembnejše.

 • Učenec se na Osnovni šoli Mengeš čuti sprejetega, uspešnega, spoštuje sebe in druge.
 • Osnovni šoli Mengeš učitelj strokovno in osebnostno raste ter je zadovoljen in uspešen.
 • Prizadevamo si za izgradnjo športne dvorane ter pridobitev dodatnih namensko opremljenih prostorov v šoli in ob njej.
 • Smo ekološko ozaveščeni in spoštujemo živa bitja.

Vrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo, oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu odreči. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj. Najpomembnejše VREDNOTE, ki jim bomo sledili v okviru vizije:

 • odgovornost,
 • vseživljenjsko učenje in znanje,
 • spoštovanje,
 • sodelovanje,
 • pravičnost,
 • varno in zdravo okolje,
 • prijateljstvo in veselje.

Vizija in vrednote so pomemben del delovanja naše šole. Enovit evropski prostor, vsakodnevno srečevanje z drugimi kulturami ter informiranost družbe s pomočjo spleta in drugih sodobnih tehnologij nas odpira širšemu evropskemu prostoru. Zavedamo se, da moramo slediti ciljem Strategije Evropa 2020 in prispevati k uresničitvi ciljev na področju šolskega izobraževanja: doseči cilj da je manj kot 15% mladih podpovprečnih v matematiki, branju in znanosti.

Naše naloge so:

– izboljšati nivo ključnih kompetenc mladih, še posebej bralne pismenosti

– krepiti kakovost, inovacije in internacionalizacijo šole

– vključevanje v Evropski prostor vseživljenjskega učenja

– krepiti mednarodno dimenzijo izobraževanja in usposabljanja učiteljev

– izboljšati jezikovno usposobljenost.