PRAVILNIKI IN OBRAZCI

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 2023/2024

Obrazec lahko natisnete sami, lahko pa ga otrok dobi pri svojem razredniku / razredničarki. Bodite pozorni na rok za oddajo.

Vloga za subvencijo za letno šolo v naravi s tečajem plavanja, Debeli rtič 2024, 3. razred rok za oddajo je 16. 2. 2024

 

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Osnovna šola Mengeš ureja s Hišnim redom vsebine, pomembne za red, delo in življenje v šoli in vključuje:

1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporabo šolskega prostora,
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. druge določbe.

 

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Tukaj si lahko preberete Vzgojni načrt osnovne šole Mengeš.

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Je ključni dokument, ki v skladu z Zakonom o osnovni šoli opredeljuje dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in druga, za šolo pomembna pravila.

Pravila šolskega reda OŠ Mengeš

Lažje kršitve šolskih pravil, vzgojni ukrepi

Težje kršitve šolskih pravil, vzgojni ukrepi

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

V skladu z Zakonom o šolski prehrani, šola oblikuje pravila šolske prehrane.

Prijavnica na šolsko prehrano

Pravila šolske prehrane

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

V primeru, da starši otrok težko plačajo stroške letne in zimske šole v naravi, lahko zaprosijo za subvencijo. O tem starše vedno obvestimo z obvestilom o izvedni šole v naravi, kjer je zapisan tudi rok za oddajo vloge.

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 2017, sprejeto 3. 10. 2017

Vloga za subvencijo za šolo v naravi, obrazec

 

OPROSTITEV OBISKOVANJA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (POMEMBNO: vlogo in potrdilo iz glasbene šole oddati do 3. 7. 2023 oz. najkasneje do 31. 8. 2023)

Vloga za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov 2023/2024

 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – STATUS ŠPORTNIKA/KULTURNIKA

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa OŠ Mengeš

Vloga za dodelitev statusa učenca – oddati do 25. 9. v tekočem šolskem letu

Okrožnica MIZŠ – Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

Okrožnica MIZŠ – Dodatna Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

 

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja si lahko ogledate tukaj.

 

SOGLASJE ZA ŠPORTNOVZGOJNI KARTON

Soglasje

Letak/informacije ŠVZ

Primer ŠVK

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST OD POUKA

Obrazec

 

ŠOLSKI SKLAD – DONACIJE

Obrazec – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije v šolski sklad

Navodila za izpolnjevanje obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije v šolski skladna portalu eDAVKI

Vzorec – Donatorska pogodba z Osnovno šolo Mengeš

Vzorec – izpolnjenen UPN nalog za donacijo v šolski sklad.

 

NAJEM PROSTOROV (avla, učilnice)

V šolskem letu 2022/2023 bo šola oddajala v najem šolsko avlo.

Pravilnik o najemu in uporabi prostorov Osnovne šole Mengeš

Cenik najema prostorov za 2022/2023

Obrazec – prijavnica za najem oz. uporabo šolske avle OŠ Mengeš 2022/2023

 

RAZNI OBRAZCI:

Pojasnila in obrazci glede plačevanja šolskih obveznosti (e-račun, trajnik, položnice)

Obrazec za odprtje trajnika

Vloga za izdajo nadomestnega dokumenta