DOKUMENTI IN OBRAZCI

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Osnovna šola Mengeš ureja s hišnim redom vsebine, pomembne za red, delo in življenje v šoli in vključuje:

1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporabo šolskega prostora,
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. druge določbe.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Je ključni dokument, ki v skladu z Zakonom o osnovni šoli opredeljuje dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in druga, za šolo pomembna pravila.

Pravila šolskega reda OŠ Mengeš

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

V skladu z Zakonom o šolski prehrani, šola oblikuje pravila šolske prehrane.

Pravila šolske prehrane OŠ Mengeš

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

V primeru, da starši otrok težko plačajo stroške letne in zimske šole v naravi, lahko zaprosijo za subvencijo. O tem starše vedno obvestimo z obvestilom o izvedni šole v naravi, kjer je zapisan tudi rok za oddajo vloge.

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 2017, sprejeto 3. 10. 2017

Vloga za subvencijo za šolo v naravi, obrazec

 

OPROSTITEV OBISKOVANJA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Vloga za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov 2019-2020

 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – STATUS ŠPORTNIKA/KULTURNIKA (vloga do 20. 9. 2019)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa OŠ Mengeš

Vloga za dodelitev statusa učenca, obrazec 2019/20

 

NAJEM PROSTOROV (telovadnica, avla, učilnice)

Pravilnik o najemu in uporabi prostorov Osnovne šole Mengeš

Cenik najema prostorov za 2019-2020

Obrazec – prijavnica za najem oz. uporabo telovadnice OŠ Mengeš 2019-2020

 

Razni obrazci:

Pojasnila in obrazci glede plačevanja šolskih obveznosti (e-račun, trajnik, položnice)

Plačilo položnic prek e-računa, obvestilo in obrazec

Obrazec za odprtje trajnika