Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za operacijo Zgodbe naših mokrišč. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-179/2017/13 z dne 29. 10.2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 99.915,25 EUR. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Cilji: izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi; ureditev 4 lokalnih mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev; povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč v širokem spektru starostnih in interesnih skupin lokalnega prebivalstva z organizacijo najmanj 20 dogodkov, izobraževalnega programa za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom; poseben poudarek nameniti izobraževanju ter krepitvi pozitivnega odnosa otrok in mladine do narave, ter prispevati k njihovem zdravem razvoju v kakovostnem bivalnem okolju z izvedbo najmanj 16 izobraževalnih in doživljajskih aktivnosti na lokalnih mokriščih ter izvedbo dolgoročnejšega izobraževalnega programa »Mladi naravovarstvenik-varuh mokrišč« v sodelovanju z OŠ Mengeš; prav tako pa za dolgoročno ohranjanje lokalnih mokrišč spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter tudi zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta in programa CLLD.

Glavne dejavnosti: Izvedba konkretnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšanje habitata zavarovanih vrst, postavitev infrastrukturnih objektov (igral, interaktivnih tabel, opazovalnic), usposabljanje lokalnih vodnikov, izobraževanje mlajše populacije v okviru programa “Mladi naravovarstvenih – varuh mokrišč”, izvedba fotografsko-likovnega in rokodelskega natečaja na temo mokrišč, promocija projekta z objavami v medijih in izdajo publikacij.

Pričakovani rezultati: zmanjšanje števila invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšani habitati zavarovanih vrst, postavljeni infrastrukturni objekti, usposobljeni lokalni vodniki in mladi naravovarstveniki, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč, izdane publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost projekta:
Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
 166.592,71 EUR 99.915,25 EUR 66.677,46 EUR

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/