Novost s področja subvencioniranja šolskih kosil

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je začel veljati Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Iz odločbe o otroškem dodatku lahko ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko go. Veronico Bajuk (01 724 76 10) ali na pristojni center za socialno delo.