PROJEKTI ŠOLE

Tudi v šolskem letu 2022/2023 nas čaka veliko starih in novih izzivov, med njimi se bomo še posebej potrudili, da bo šola skrbela za kvalitetno in sodobno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, živeli in vzgajali bomo za ekologijo in zdrav način življenja ter dobre medsebojne odnose, uresničevali vizijo šole in sledili smernicam Vzgojnega načrta.

Osrednja tema za letošnje šolsko leto: GIBLJIVO V POUK


 
Projekt KO-DI-CE: Digitalne kompetence za punce

 


PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

.

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekološka ozaveščenost je postala del življenja na šoli. Obravnavane eko vsebine učenci prenašajo v svoje domove in eko prepričanje se uspešno širi še v širšo okolico. Vsi skupaj se zavedamo, da naš planet potrebuje pomoč, veseli smo, da nas ob tem podpirajo tudi starši in okolica.

Ekošola kot način življenja je dejavnost, prepletena z različnimi vsebinami, ki se povezujejo tudi z drugimi dejavnostmi na šoli. Krožek Ekošole poskrbi za vključevanje v eko dejavnosti izven šole in v njej, kjer se učenci med drugim lahko preizkusijo tudi v tekmovanju za največjo ekofaco, tj. v Ekokvizu.

Cilji, ki nas pri tem vodijo so:
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in sodelovanje,
vzgoja za zdrav način življenja v zdravem in ekološko prijaznem okolju,
racionalna raba energije in ločevanje odpadkov.

Vodji Ekošole: Vesna Katarinčič in Julija Ržišnik

 

ZDRAVA ŠOLA

OŠ Mengeš je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol z namenom, da tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi krepimo svoje zdravje.
Zavedamo se, da se v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, učenci raje učijo in delajo, kar se kaže tudi v boljših učnih rezultatih.
Načrtno spodbujamo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose.

Veliko otrok je vključenih v različne gibalne dejavnosti, skrbimo za zdrave obroke, učencem omogočamo, da tako pri kosilu, kot tudi sicer, za žejo pijejo vodo, skrbimo, da učenci pojedo čim več jabolk, saj še vedno verjamemo, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran ter ozaveščamo o zaščiti pred soncem.
Učenci od 1. do 3. razreda imajo možnost dodatne ure športa, ki poteka po pouku in jo izvajajo učitelji športa.

»Šolska shema« učencem omogoča, da poleg zdravih obrokov zaužijejo tudi več sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov lokalnih proizvajalcev. Zdravošolci (razredni predstavniki in promotorji Zdrave šole) se redno mesečno srečujemo z mentoricama z namenom priprave na aktivnosti oz. delavnice, ki jih izvajamo v razredih.
Aktivnosti so namenjene spodbujanju zdravošolskih vrednot in vizije šole s poudarkom na osrednji temi oz. rdeči niti Zdravih šol, ki je v letošnjem šolskem letu Čas za zdravje je čas za nas.

Vsako leto smo še posebej aktivni v aprilu, mesecu zdravja, ko izvedemo dejavnosti na nivoju cele šole.

Vodja zdrave šole: Nives Zelenjak
Koordinatorici: Maja Sršen (RS) in Nives Zelenjak (PS)

 

DOBRODELNEŽI

Dobrodelneži so učenci prostovoljci, ki z dobrodelnimi akcijami tekom šolskega leta prispevajo k lepšemu življenju. Med dobrodelne akcije sodijo čistilne akcije okolja, zbiranje sredstev za pomoči potrebne ljudi ali živali, pomoč sočloveku. Prostovoljci razmišljajo in se pogovarjajo o prostovoljnem delu ter ga promovirajo v svojem razredu.

Mentorica dobrodelnežev: Maja Mezgec Kristan

 

BRANJE JE ZNANJE

Branje in pisanje imata v procesu šolanja pomembno vlogo in predstavljata temelj za učno uspešnost učenca.
Tega se na OŠ Mengeš zelo dobro zavedamo, zato že več let enkrat letno izvedemo testiranje branja in pisanja, ki nam pokaže kako dobro sta razviti bralna in pisalna zmožnost naših učencev v tretjih razredih.

Letošnje šolsko leto bomo to nadgradili z bralnimi uricami z učenci, za katere bomo ugotovili, da potrebujejo več spodbude na tem področju. Branje bo potekalo na drugačen, zanimiv, zabaven način. Pri uricah nas bo razveselil tudi skrivnostni obiskovalec, ki otrokom še bolj pomaga da se sprostijo in s tem postanejo samozavestnejši in spretnejši bralci.

Mentorica: Špela Tkalčič

.

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV PREKO ERASMUS PLUS PROJEKTOV

Na šoli smo prvič sodelovali v Erasmus plus projektih v šolskem letu 2017/18. Tri naše učiteljice so v sodelovanju s portugalskimi učitelji raziskovale, kako spodbuditi učence k branju. Na podlagi dobre izkušnje, smo se v letošnjem letu ponovno odločili za prijavo v Erasmus plus projekt. Tokrat se za sodelovanje odloča kar 10 učiteljev. Naši cilji pa so:

  • Internacionalizacija šole
  • Vključevanje sodobnih metod pouka v redno šolsko prakso
  • Vključevanje IKT tehnologija v redno učno prakso
  • Skrb za učence z učnimi težavami
  • Medkulturno povezovanje in odpiranje
  • Vzgoja za strpnost

.

PROJEKT LAS (EKSRP) – Zgodbe naših mokrišč 

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za operacijo Zgodbe naših mokrišč. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-179/2017/13 z dne 29. 10.2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 99.915,25 EUR. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Cilji: izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi; ureditev 4 lokalnih mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev; povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč v širokem spektru starostnih in interesnih skupin lokalnega prebivalstva z organizacijo najmanj 20 dogodkov, izobraževalnega programa za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom; poseben poudarek nameniti izobraževanju ter krepitvi pozitivnega odnosa otrok in mladine do narave, ter prispevati k njihovem zdravem razvoju v kakovostnem bivalnem okolju z izvedbo najmanj 16 izobraževalnih in doživljajskih aktivnosti na lokalnih mokriščih ter izvedbo dolgoročnejšega izobraževalnega programa »Mladi naravovarstvenik-varuh mokrišč« v sodelovanju z OŠ Mengeš; prav tako pa za dolgoročno ohranjanje lokalnih mokrišč spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter tudi zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta in programa CLLD.

Glavne dejavnosti: Izvedba konkretnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšanje habitata zavarovanih vrst, postavitev infrastrukturnih objektov (igral, interaktivnih tabel, opazovalnic), usposabljanje lokalnih vodnikov, izobraževanje mlajše populacije v okviru programa “Mladi naravovarstvenih – varuh mokrišč”, izvedba fotografsko-likovnega in rokodelskega natečaja na temo mokrišč, promocija projekta z objavami v medijih in izdajo publikacij.

Pričakovani rezultati: zmanjšanje števila invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšani habitati zavarovanih vrst, postavljeni infrastrukturni objekti, usposobljeni lokalni vodniki in mladi naravovarstveniki, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč, izdane publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost projekta:
Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
 166.592,71 EUR 99.915,25 EUR 66.677,46 EUR

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

.

PROJEKT EVREKA II – Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

Projekt EVREKA II je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, aktivnosti katerega so se izvajale tudi na OŠ Mengeš v šolskem letu 2018/2019. V projektu EVREKA II bomo v Zavodu REVIVO izpopolnili že preizkušene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti ter jim dodali nove vsebine. Z načrtovanimi aktivnostmi bomo vsebine predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih, predstavili potrebo za njihovo zaščito in vzbudili željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

Povzetek

Zavod REVIVO in OŠ Mengeš sta se s projektom EVREKA II uspešno prijavila na razpis lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in Vas, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna vrednost projekta znaša 82.959,12 EUR.

Namen projekta

S projektom želimo ozaveščati in izobraževati širši krog ljudi preko različnih interaktivnih dejavnosti in razširiti obzorje in znanje o vodnih ekosistemih, pa tudi potrebi za njihovo zaščito.

Glavne aktivnosti

Tekom projekta bomo organizirali javni medgeneracijski dogodek EkoReka in 19 izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine. Na dogodku EkoReka bomo v Mengšu ob Pšati v sodelovanju z lokalnimi društvi izvajali naravoslovne delavnice, izobraževalne igre, ribji poligon, predvajali izobraževalne filme ter organizirali okroglo mizo na temo Pšate in možnostih njene renaturacije. Delavnice Revivo EKO AVANTURE temeljijo na spoznavanju reke, rečnih organizmov in medsebojnih povezav ter razumevanju vpliva človeka na kakovost voda in prisotnost organizmov. Hidrološko ekološke delavnice so tehnično usmerjene, zato bomo na njih sestavljali merilne naprave, ki bodo merile pretok vode v Pšati, količino padavin, temperaturo, ter nekatere druge parametre. Učenci bodo pridobljene podatke pojasnjevali z značilnostmi reliefa, količino padavin, pritoki ipd. Spomine starejših občanov in njihove dogodivščine ob Pšati bomo predstavili preko dokumentarno-igranega filma, pripravili pa bomo tudi dva promocijska videa.

Cilj projekta

Doseči želimo premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.

Partnerja projekta: Zavod REVIVO in OŠ Mengeš

Vrednost projekta

Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
82.959,12 EUR 65.009,35 EUR 17.949,77 EUR

MEDIA

Spletna stran projekta: www.evreka.si

FB stran projekta EVREKA II: https://www.facebook.com/Projekt-Evreka-II-384495982018723/

Spletna stran LAS za mesto in vas: http://www.las-mestoinvas.si

Naložbo financirata Republik Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.