PRAVILNIKI IN OBRAZCI

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI CŠOD 2022/2023

Vloga za subvencijo za šolo v naravi CŠOD, 5. razred

Vloga za subvencijo za šolo v naravi CŠOD, 6. razred

Vloga za subvencijo za šolo v naravi CŠOD, 7. razred

 

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Osnovna šola Mengeš ureja s Hišnim redom vsebine, pomembne za red, delo in življenje v šoli in vključuje:

1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporabo šolskega prostora,
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. druge določbe.

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Tukaj si lahko preberete Vzgojni načrt osnovne šole Mengeš.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Je ključni dokument, ki v skladu z Zakonom o osnovni šoli opredeljuje dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in druga, za šolo pomembna pravila.

Pravila šolskega reda OŠ Mengeš

Lažje kršitve šolskih pravil, vzgojni ukrepi

Težje kršitve šolskih pravil, vzgojni ukrepi

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

V skladu z Zakonom o šolski prehrani, šola oblikuje pravila šolske prehrane.

Pravila šolske prehrane OŠ Mengeš

Prijavnica na šolsko prehrano

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

V primeru, da starši otrok težko plačajo stroške letne in zimske šole v naravi, lahko zaprosijo za subvencijo. O tem starše vedno obvestimo z obvestilom o izvedni šole v naravi, kjer je zapisan tudi rok za oddajo vloge.

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 2017, sprejeto 3. 10. 2017

Vloga za subvencijo za šolo v naravi, obrazec

OPROSTITEV OBISKOVANJA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Vloga za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov 2022-23

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – STATUS ŠPORTNIKA/KULTURNIKA (vloga do 18. 9. 2020)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa OŠ Mengeš

Vloga za dodelitev statusa učenca

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja si lahko ogledate tukaj.

SOGLASJE ZA ŠPORTNOVZGOJNI KARTON

Soglasje

Letak/informacije ŠVZ

Primer ŠVK

NAPOVEDANA ODSOTNOST OD POUKA

Obrarec

NAJEM PROSTOROV (avla, učilnice)

V šolskem letu 2020/2021 šola ne bo več oddajala prostorov v stari telovadnici. Interesente za najem prostorov nove športne dvorane obveščamo, da se glede najema obrnejo na občino Mengeš.

V šolskem letu 2021/2022 bo šola oddajala v najem šolsko avlo.

Pravilnik o najemu in uporabi prostorov Osnovne šole Mengeš

Cenik najema prostorov za 2021/2022

Obrazec – prijavnica za najem oz. uporabo šolske avle OŠ Mengeš 2020/2021

RAZNI OBRAZCI:

Pojasnila in obrazci glede plačevanja šolskih obveznosti (e-račun, trajnik, položnice)

Obrazec za odprtje trajnika

Vloga za izdajo nadomestnega dokumenta