VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE

Učiteljski zbor Osnovne šole Mengeš je oblikoval vizijo Osnovne šole Mengeš. Skupaj z učenci, starši in okoljem si bomo prizadevali za uresničitev zastavljenih ciljev in razvijanje vrednot, za katere učiteljski zbor meni, da so najpomembnejše.

 • Učenec se na Osnovni šoli Mengeš čuti sprejetega, uspešnega, spoštuje sebe in druge.
 • Osnovni šoli Mengeš učitelj strokovno in osebnostno raste ter je zadovoljen in uspešen.
 • Prizadevamo si za pridobitev dodatnih namensko opremljenih prostorov v šoli in ob njej.
 • Smo ekološko ozaveščeni in spoštujemo živa bitja.

Vrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo, oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu odreči. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj. Najpomembnejše VREDNOTE, ki jim bomo sledili v okviru vizije:

 • odgovornost,
 • vseživljenjsko učenje in znanje,
 • spoštovanje,
 • sodelovanje,
 • pravičnost,
 • varno in zdravo okolje,
 • prijateljstvo in veselje.

Vizija in vrednote so pomemben del delovanja naše šole. Enovit evropski prostor, vsakodnevno srečevanje z drugimi kulturami ter informiranost družbe s pomočjo spleta in drugih sodobnih tehnologij nas odpira širšemu evropskemu prostoru. Zavedamo se, da moramo slediti ciljem Strategije Evropa 2020 in prispevati k uresničitvi ciljev na področju šolskega izobraževanja: doseči cilj da je manj kot 15% mladih podpovprečnih v matematiki, branju in znanosti.

Naše naloge so:

 • izboljšati nivo ključnih kompetenc mladih, še posebej bralne pismenosti
 • krepiti kakovost, inovacije in internacionalizacijo šole
 • vključevanje v Evropski prostor vseživljenjskega učenja
 • krepiti mednarodno dimenzijo izobraževanja in usposabljanja učiteljev
 • izboljšati jezikovno usposobljenost.

 

CILJI EVROPSKEGA RAZVOJNEGA NAČRTA

Dolgoročni strateški načrt OŠ Mengeš je internacionalizirati našo šolo skozi mednarodne projekte. Prek sodelovanja s šolami v tujini želimo v naš šolski prostor vnašati učinkovite NOVE METODE POUKA in druga pedagoška znanja za dvig kakovosti pouka. Pogosto namreč opažamo, da učenci pri pouku ne izkoristijo svojih potencialov, in so namesto k pridobivanju znanja usmerjeni bolj k pridobivanju ocen, zato želimo ustvariti pogoje, ki bodo učence MOTIVIRALI,  da izkoristijo svoje sposobnosti. Želimo, da je pouk zasnovan tako, da prek aktivnosti učenci DOSEGAJO UČNE CILJE. Še posebej pozorni bomo, da pouk omogočal napredek tudi UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI in UČENCEM, KI IZHAJAJO IZ RAZLIČNIH KULTUR.

Ob tem bi radi med učenci krepili solidarnost, strpnost, SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI IN MEDKULTURNOST. Omogočili jim bomo povezovanje s sovrstniki iz tujine in sčasoma tudi obiske na šolah v tujini. Ob tem bi učenci krepili zgoraj naštete socialne kompetence in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku, sprejemanja drugih kultur in spoznavanje evropskega prostora.

Zavedamo se, da je to mogoče le s STALNIM IZPOPOLNJEVANJEM UČITELJEV in ostalih zaposlenih, ki jim želimo omogočiti spremljanje novosti v tujini, izmenjavo dobrih praks s tujimi sorodnimi organizacijami ter izboljšanje znanja tujih jezikov.

Pridobljene izkušnje bomo sproti vključevali v letne delovne načrte, dnevne priprave učiteljev in druge šolske dokumente. Želimo ZGRADITI PARTNERSTVA  z drugimi osnovnimi šolami po Evropi, v okviru katerih bomo lahko uresničevali začrtane cilje.