KNJIŽNIČNI RED

Pravice in dolžnosti uporabnikov

Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Članarine ni. Novim članom izdamo izkaznice za izposojo. Nove izkaznice dobijo tudi učenci 4. razreda.

Učenec si lahko izposoja vse knjižno gradivo – izjema so knjige večjega obsega, referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji, atlasi…) in gradivo večje vrednosti. Od neknjižnega gradiva si učenci lahko izposojajo zgoščenke. Ostalo neknjižno gradivo (didaktični material, dvd-je, …) si izposojajo le učitelji in drugi strokovni delavci za uporabo v razredu. Za zamujeno vračilo knjige se zaračunava zamudnina 0,10 eur na knjigo na dan. Izjema so nepredvidene odsotnosti (npr. bolezen). Učenec naj knjige vrne sam, ko je ponovno v šoli, zamudnina se mu v tem primeru ne zaračuna. 

Obvezno je upoštevanje urnika.

Priporočljiva je uporaba kazalk.

V knjižnici imajo učenci pravico do pomoči pri izbiri in iskanju gradiva. Do želenih informacij si lahko pomagajo tudi z elektronskimi viri.

 

Izposoja gradiva

Rok izposoje je 14 dni. Štejejo se tudi dnevi, ko izposoje ni (sobote, nedelje in prazniki). Gradivo lahko učenci podaljšajo enkrat. Pri vračanju naj bodo učenci pozorni na krajše počitnice. Med poletnimi počitnicami učencem gradiva ne izposojamo. Vse knjige morajo biti vrnjene do konca šolskega leta, oziroma do datuma, ki ga določimo v tekočem šolskem letu.

 

Pravila obnašanja

V knjižnici se učenci pogovarjajo tiho, tako da ne motijo drugih!

Tekanje po knjižnici ni dovoljeno!

V knjižnico učenci ne nosijo hrane!

Poslušanje glasne glasbe v knjižnici ni dovoljeno!

V knjižnici veljajo tudi vsa ostala pravila hišnega reda šole (npr. uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena)!

 

Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo

 Poškodovano ali izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z drugo knjigo. Ni nujno da je enaka ali nova, mora pa biti lepo ohranjena in primerna za učence iste starosti kot izgubljena.

 

Uporaba čitalniškega gradiva

Periodiko (revije, časopise) lahko učenci berejo le v knjižnici. Revij učenci ne smejo poškodovati. Posebno previdno naj uporabniki ravnajo z dragocenejšimi knjigami.

 

Delo z računalniki

Glavni namen računalniške čitalnice v šolski knjižnici je nadgradnja dela pri pouku. Računalnike je dovoljeno uporabljati izključno za šolsko delo. Učenca mora na delo z računalnikom napotiti učitelj. V primeru kršitve pravil se učencu za določen čas prepove uporaba šolskih računalnik.