KNJIŽNIČNI RED

Pravice in dolžnosti uporabnikov

Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Članarine ni. Novim članom izdamo izkaznice za izposojo. Ob obiskih v izkaznico vpišemo število izposojenih enot in zadnji možni datum vrnitve. Učenec dobi drugo izkaznico brezplačno, ko na stari ni več prostora za vpisovanje. Uporaba izkaznic je priporočljiva, ni pa obvezna. Izgubljene izkaznice ne nadomestimo. V 4. razredu vsi učenci dobijo nove izkaznice. Učenec si lahko izposoja vse knjižno gradivo – izjema so knjige večjega obsega, referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji, atlasi…) in gradivo večje vrednosti. Neknjižno gradivo (zgoščenke, didaktični material…) si izposojajo le učitelji in drugi strokovni delavci za uporabo v razredu.

V knjižnici imajo učenci pravico do pomoči pri izbiri in iskanju gradiva. Do želenih informacij si lahko pomagajo tudi z elektronskimi viri. Podatke o dostopnosti gradiva učenci dobijo pri knjižničarki.

V začetku leta izdelamo urnik izposoje za učence. Namen urnika  je skrajšanje vrste v knjižnici in kvalitetnejša izposoja. Učenci zato dobijo gradivo hitreje, knjižničarka pa jim lahko več pomaga pri izbiri gradiva in iskanju informacij. Učenci naj urnik upoštevajo v čim večji meri, vedno pa so možne tudi izjeme (predvsem za vračanje gradiva).

Pri izbiranju knjig je priporočena uporaba kazalk.

Izposoja gradiva

Rok izposoje je 14 dni. Štejejo se tudi dnevi, ko izposoje ni (sobote, nedelje in prazniki). Gradivo lahko učenci podaljšajo enkrat. Pri vračanju naj bodo učenci pozorni na krajše počitnice. Med poletnimi počitnicami učencem gradiva ne izposojamo. Vse knjige morajo biti vrnjene do konca šolskega leta, oziroma do datuma, ki ga določimo v tekočem šolskem letu.

Pravila obnašanja

V knjižnici se učenci pogovarjajo tiho, tako da ne motijo drugih!

Tekanje po knjižnici ni dovoljeno!

V knjižnico učenci ne nosijo hrane!

Poslušanje glasne glasbe v knjižnici ni dovoljeno!

V knjižnici veljajo tudi vsa ostala pravila hišnega reda šole (npr. uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena)!

Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo, če je le mogoče z enako, po dogovoru s knjižničarko tudi s kakšno drugo. V primeru, da je knjigo izgubil mlajši učenec, naj se v knjižnici oglasijo starši.

Uporaba čitalniškega gradiva

Periodiko (revije, časopise) lahko učenci berejo le v knjižnici. Revij učenci ne smejo poškodovati. Posebno previdno naj uporabniki ravnajo z dragocenejšimi knjigami.

Delo z računalniki

Glavni namen računalniške čitalnice v šolski knjižnici je nadgradnja dela pri pouku. Računalnike je dovoljeno uporabljati izključno za šolsko delo. Učenca mora na delo z računalnikom napotiti učitelj. V primeru kršitve pravil se učencu za določen čas prepove uporaba šolskih računalnikov.