KATALOG INFO. JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Opis zavoda
Naziv zavoda: Osnovna šola Mengeš
Naslov: Šolska ulica 11, 1234 Mengeš
Tel: 01 724 76 10
Elektronska pošta: o-menges.lj@guest.arnes.si
Domača spletna stran: www.osmenges.si
Odgovorna uradna oseba: Sašo Božič, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 1. 12. 2018
Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 3. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osmenges.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu: Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš

2. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani www.osmenges.si. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru vsak delavnik v času uradnih ur.
Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.
Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram:
Podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh organizacijskih enot: Zavod nima notranjih organizacijskih enot.
Kontaktni podatki osebe, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Jasmina Kosec, tajništvo
Naslov: Šolska ulica 11, 1234 Mengeš
Tel: 01 724 76 10
e-naslov: o-menges.lj@guest.arnes.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):
Državni predpisi:

Predpisi lokalne skupnosti:

 Predpisi Evropske unije:

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:

Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrti:

 • za šol. leto 2021/22
 • za šol. leto 2020/21
 • za šol. leto 2019/20
 • za šol. leto 2018/19
 • za šol. leto 2017/18
 • za šol. leto 2016/17
 • za šol. leto 2015/16
 • za šol. leto 2014/15

Finančni načrti:

 • za leto 2022
 • za leto 2021
 • za leto 2020
 • za leto 2019
 • za leto 2018
 • za leto 2017
 • za leto 2016
 • za leto 2015
Upravni postopki in storitve
Osnovna šola Mengeš izvaja naslednje postopke:

 • Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki), priznavanje tujega izobraževanja, izrekanje vzgojnih ukrepov in drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka,
 • postopki javnega naročanja,
 • javni natečaji za zaposlitev,
 • napredovanje delavcev v plačne razrede,
 • napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • imenovanje ravnatelja,
 • postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
 • odločanje o pritožbah staršev ali zaposlenih,
 • postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki,
 • sprejem letnega delovnega načrta,
 • sprejem poročila o realizacij LDN,
 • sprejem poslovnega poročila,
 • sprejem vzgojnega načrta.
Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Organ ne upravlja javnih evidenc.
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi)
Seznam javno dostopnih zbirk:

 • zavod ne vodi javno dostopnih zbirk

Seznam ostalih zbirk:

 • zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših;
 • zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;
 • zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;
 • zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
 • zbirko podatkov o zaposlenih delavcih;
 • zbirko podatkov o izrabi delovnega časa;
 • zbirko podatkov o stroških dela;
 • zbirko podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih;
 • zbirko podatkov o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja;
 • zbirko podatkov o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom;
 • zbirko podatkov o oblika reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu;
 • zbirko podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje oziroma priznavanje posameznih pravic učencu;
 • zbirko soglasij za javno objavo slik, videoposnetkov in rezultatov učencev;
 • zbirka podatkov o plačilih staršev;
 • zbirko podatkov o prijavljenih na šolsko prehrano;
 • zbirko podatkov testiiranju, prebolevnosti in cepljenju proti SARS-CoV-2;
 • zbirko podatkov o izpoljnjevnju pogoja PCT.
Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 – 0,06 evra
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 – 0,13 evra
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata – 1,25 evra
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 – 0,63 evra
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 – 1,25 evra
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata – 2,50 evra
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 evra
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 evra
 • elektronski zapis na enem USB-ključku – po nabavni ceni USB
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 evra
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko – 0,20 evra
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti – po veljavnem ceniku poštnih storitev
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.