INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI POUK

Učencem, ki imajo težave pri učenju, šola nudi dopolnilni pouk, notranjo diferenciacijo in individualizacijo znotraj pouka ter strokovno pomoč šolske svetovalne službe. Če to ni dovolj, se otroci na podlagi strokovne presoje in soglasja staršev usmerijo v individualno ali skupinsko učno pomoč (ISP), kjer lahko v manjši skupini z učiteljem dosežejo vidnejši napredek. Pomoč lahko poteka enkrat tedensko izven ali v okviru pouka.

Ob pridobitvi odločbe za dodatno strokovno pomoč (DSP) s strani Zavoda RS za šolstvo, šola organizira dodatne prilagoditve v okviru pouka in individualne ure dodatne strokovne pomoči do pet šolskih ur tedensko. Učencem nudijo strokovno pomoč učiteljice DSP-ja: Janja Gonza, Sabina Jurič Šenk, Vanja Abram, Nina Keržič, Špela Tkalčič, Irma Tratnik, Maja Sadovnik, Polona Šetina, Ema Erzar Vidmar, Valentina Cerar, Katja Kušar, Veronica Bajuk in predmetni oziroma razredni učitelji.

Učenci, ki izkazujejo posebne talente in nadarjenosti, so prav tako deležni pozornosti s strani šole. Nadarjene učence prepoznavamo v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci. O učencih 3. razreda, ki izkazujejo nadpovprečne rezultate, bodo o postopkih identifikacije nadarjenih učencev starši pisno in ustno obveščeni. V življenje in delo šole se bomo trudili vključiti čim več dejavnosti, ki bodo sposobnejšim učencem v izziv in bodo pripomogle k njihovemu celovitemu razvoju. Posebna pozornost jim bo namenjena v okviru pouka, interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, pri pripravah na tekmovanja, s sodelovanjem na natečajih, šolskih prireditvah, v raziskovalnih nalogah, na različnih taborih, delavnicah …

Za omenjene učence smo pripravili tudi obogatitvene dejavnosti, ki potekajo skozi šolsko leto v različnih oblikah. Več je razvidno iz zgibanke, ki jo prejmejo učenci, in je objavljena tudi na spletni strani šole. Na dejavnosti se učenci prijavijo.