SVET STARŠEV

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2023/24 je ______________________________

Predstavniki razredov v svetu staršev v šolskem letu 2023/24

 

Svet staršev OŠ Mengeš je vključen v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije. Več o Zvezi si lahko preberete na spodnji povezavi

http://www.zasss.si/index.html

 

Naloge sveta staršev (66. člen ZOFVI):

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

–        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.