Glede na interes učencev in normative bomo v šolskem letu 2019/2020 izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

– gledališki klub (GKL)
– izbrani šport odbojka (IŠP)
– likovno snovanje 1 in likovno snovanje 2 (LS1 in LS2)
– multimedija (MME)
– načini prehranjevanja (NPH)
– nemščina 1, nemščina 2 in nemščina 3 (NI1, NI2 in NI3)
– obdelava gradiv – les (OGL)
– poskusi v kemiji (POK)
– računalniška omrežja (ROM)
– sodobna priprava hrane (SPH)
– španščina 1, španščina 2 in španščina 3 (ŠI1, ŠI2 in ŠI3)
– šolsko novinarstvo (ŠNO)
– šport za sprostitev (ŠSP)
– šport za zdravje (ŠZZ)
– urejanje besedil (UBE)

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2019.

Učenci 7. razreda so 12. 4. 2019 dobili obrazce s ponudbo obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Vsi učenci 6. in 8. razreda bodo obrazce s ponudbo obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto dobili 16. 4. 2019.

Skupaj s starši naj se pogovorijo in odločijo, katere predmete želijo obiskovati. V pomoč vam bo publikacija, ki je objavljena na spodnji povezavi.

Rok za oddajo izpolnjene in podpisane prijavnice: torek, 23. 4. 2019. V kolikor učenec ne bo pravočasno oddal prijavnice, ga bomo razporedili k predmetom, kjer bodo še prosta mesta.

7. razred – PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 2019-2020

8. razred – PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 2019-2020

9. razred – PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 2019-2020

Obvezni izbirni predmeti, publikacija 2019-2020

Vloga za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov 2019-2020

Pomembno (besedilo je iz publikacije):

Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Da vam bo pri tem lažje, se posvetujte s svojimi starši, učitelji ter učenci, ki so v tem šolskem letu že vključeni v pouk izbirnih predmetov.

Kaj morate pri tem vedeti?

1.      Predmeti so razdeljeni v dve skupini ali uradno dva sklopa: družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Ko boste izbirali predmete, ni pomembno, iz katerega sklopa boste izbrali.
2.      Izbrati morate dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo s tem soglašati vaši starši. Če si vedoželjen ali radoveden, priporočamo, da izbereš tri ure izbirnih predmetov.
3.      Vsako leto šola izpelje izbor izbirnih predmetov – učenci dobite prijavnice k izbirnim predmetom.
4.      Na podlagi zbranih prijav se oblikujejo skupine. S predpisi je določeno, koliko skupin lahko šola oblikuje. Zato se lahko zgodi, da vse želje pri izboru predmeta ne bodo upoštevane in to takrat, če bo za določen predmet premalo prijavljenih učencev. Za tak primer je nujno, da so predvidene rezervne variante.
5.      Vsebina dela pri posameznem predmetu je predpisana z učnim načrtom, v skladu z njim pa učitelj izdela letno pripravo, kjer natančneje opredeli vsebino, cilje, način dela ter kriterije in merila za ocenjevanje.
6.      Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo, ocene so vpisane v predpisano dokumentacijo. Ocene izbirnih predmetov se tudi vpišejo v spričevalo ob zaključku šolskega leta.
7.      Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko (letno 35 oz. 32 v 9. razredu), razen pri tujem jeziku, kjer sta dve (letno 70 ur oz. 64 v 9. razredu).
8.      Glede na naravo predmeta se lahko učitelj odloči, da bo delo potekalo po vsebinskih in časovnih sklopih, to je 2 uri ali več naenkrat. Pomembno je, da realizira letno število ur.
9.      Izbirni predmeti so glede trajanja različni. Nekatere (npr. nemščino) si učenec izbere za tri leta oz. jih mora šola izvajati tri leta (torej triletni), drugi so enoletni – učenec si vsako leto izbere drugega.
10.    Učenec ne sme istega izbirnega predmeta izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete. Npr. če v 7. razredu obiskuje izbirni predmet izbrani šport, ga kasneje ne more več izbrati.
11.    Učenec se za izbirne predmete odloči do določenega roka, da šola čim prej ugotovi, kateri predmeti bodo drugo leto, kateri učitelji se nanje pripravijo in čim prej pripravi urnik. V izjemnih primerih se učenec lahko septembra premisli, vendar je pri tem omejen: zaradi njegove odločitve skupina ne sme biti ukinjena, ker bi bilo učencev premalo, odloči pa se lahko za skupino, kjer je še »prostor«, kjer normativ torej še dopušča številčno povečanje.
12.    Pouk izbirnih predmetov je brezplačen, stroški so izjemoma in v soglasju z učenci oz. starši (npr. vstopnine, prevozi itd.).
13.    Učenec mora obvezno obiskovati izbirne predmete, ki jih je izbral, ker so obvezen del njegovega urnika.
14.    Izbirni predmeti niso krožki (interesne dejavnosti).
15.    Poleg izbirnih predmetov bo šola še vedno izvajala tudi program interesnih dejavnosti, kjer bo mogoče interese posameznika še bolj zadovoljiti. Interesne dejavnosti so še posebej pomembne za tiste učence, katerih želje po vključitvi v določen izbirni predmet iz objektivnih razlogov ne bo mogoče uresničiti.
16.    Publikacija je na voljo na internetni strani OŠ Mengeš www.osmenges.si.
17.    Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko (ni pa nujno) v celoti oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, lahko pa le pri eni uri tedensko.

Kaj morate starši storiti, če želite uveljaviti oprostitev od obiskovanja izbirnih predmetov?

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto nam morate posredovati pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi morate navesti, ali želite, da je vaš otrok oproščen obiskovanja izbirnih predmetov v celoti  ali le ene ure tedensko. Če se bo učenec v glasbeno šolo vpisal naknadno v avgustovskem roku, pa posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. O oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov odloči ravnatelj.

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnimi predmeti, se obrnite na razrednika. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.